Euroopa Parlamendi otsus lahjendada heitkoguste direktiivi annab võimaluse loomatööstusel keskkonna saastamisega jätkata

Euroopa Parlament hääletas tööstusheidete direktiivist tööstuslike veisefarmide heitkoguste väljajätmise poolt. Parlament hääletas ka komisjoni ettepaneku sea- ja linnukasvatusettevõtete ajakohastatud piirmäärade tühistamise poolt. Seeläbi nõrgeneb oluliselt Euroopa Komisjoni ettepanek, mis vähendaks suurimate saastajate heitkoguseid ning lükkab Euroopa Liidu oma kliimakohustuste täitmisest kõrvale.

Tööstusheite direktiiv (The Industrial Emissions Directive, IED) kontrollib ELi suurimate tööstusrajatiste, sh väikese arvu suurimate sea- ja linnukasvatusettevõtete heitkoguseid. Iga IED-ga kontrollitav käitis on sunnitud vähendama õhku, vette ja pinnasesse eralduvaid heitmeid ning vajab tegutsemiseks luba. 

Euroopa Komisjoni ettepanek näeb ette, et IED rakenduks alates 150 loomakasvatusüksust, st sinna alla käiksid farmid, kus peetakse näiteks 500 siga või 150 lüpsilehma või 10 700 munakana või 21 400 broilerikana, samas kui direktiiv ei mõjuta väikeseid ja keskmise suurusega farme. Parlament hääletas praeguste ebapiisava 750 loomühiku künnise naasmise poolt, mis hõlmab ainult farme, kus on vähemalt 40 000 kodulindu, 2000 siga või 750 emist, kusjuures veisefarmid on täielikult välja jäetud.

Hetkel puudutab künnis vaid 18% ammoniaagiheidete ja 3% metaani heitkogustest, mis eraldatakse veiste, sigade ja kodulindude poolt. Kui komisjoni ettepanek oleks vastu võetud, siis suureneksid need osakaalud vastavalt 60% ja 43% peale.

“Loomakasvatus põhjustab 67% ELi ammoniaagiheitest ja üle 50% ELi metaaniheitest ning veisekasvatus on vaieldamatult suurim põllumajanduse metaaniheite allikas,” rõhutab Loomuse programmi “Kahvliga kliimamuutuste vastu” projektijuht Sanne Org. “Tegemist on äärmiselt vastutustundetu ja keskkonnavaenuliku otsusega. Heitkoguste vähendamiseks peaks kindlasti luubi alla võtma terve tööstuse, mitte vaid kaduvväikse osa sellest.”

EL on andnud ka lubaduse vähendada 2030. aastaks metaaniheidet 30% võrra, ent kui loomatööstuse heitkoguseid ei vähendata, siis seda lubadust kindlasti pidada ei saa.Loomus algatas Aktiivsete Kodanike Fondi toel haridusliku projekti “Kahvliga kliimamuutuste vastu”, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust toitumise mõjust planeedile. Projekti kohta saab lähemalt lugeda Loomuse programmi Taimsed Valikud kodulehel: taimsedvalikud.ee/kahvliga.

Kommenteeri: